Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 27 of 27 (0.247 secs)
You searched for: publisher:"Dun-Eidin"
[texts]Dana Oisein Mhic Fhinn, air an cur amach airson maith coitcheannta muinntir na Gaeltachd - Ossian, 3rd cent
SCO
Downloads: 158
[texts]Dana Oisein Mhic Fhinn, air an cur amach airson maith coitcheannta muinntir na Gaeltachd (Volume 1818) - Ossian, 3rd cent
SCO
Downloads: 53
[texts]Leabhar aithghearr a' cheasnachaidh, a shonruich Ard-Sheanadh Eaglais na h-Alba, gu bhi 'na sheoladh ceasnachaidh : le dearbhadh o na scriobtuire, air a tharruing chum Gaelic Albannaich (Volume 1801) - Westminster Assembly (1643-1652)
"Air iarrtus na Cuideachd urramaich, a ta chum Eas Criosduidh a sgaoileadh air feadh Gaeltachd agus Eileana na h-Alba."
Downloads: 72
[texts]Orain Ghaidhealach, le Domhnull Mac-An-Roich - Munro, Donald
26
Keywords: Gaelic language
Downloads: 149
[texts]Da Oisein mhic Fhinn : air an cur amach airson maith coitcheannta muinntir na Gaeltachd - Macpherson, James, 1736-1796
With added t.p. in English entitled: The poems of Ossian
Downloads: 150
[texts]An leabhar-cheist Protastananch, no, An creidimh Panach air 'fhaotuinn brgach agus an creidimh Prastanach air a dhaingneachadh le focal Dh - Blakeney, Richard P. (Richard Paul), 1820-1884
Additional t.p. in English, entitled: Protestant catechism, or, Popery refuted and Protestantism established by the word of God
Keywords: Protestant churches
Downloads: 206
[texts]Marbh-rann do'n Urramach Iain Ceanaideach : ministear an-t-soisgeil a bha ann an sgireachd Chill-Earnain ann an Siorramachd Rois - Blair, Duncan
HM
Keywords: Kennedy, John, d. 1841
Downloads: 153
[texts]Da Oisein mhic Fhinn : air an cur amach airson maith coitcheannta muinntir na Gaeltachd - Macpherson, James, 1736-1796
BC
Downloads: 452
[texts]Leabhar pochcaid a Chriosduidh: : ann sam bheil da fhichead comhairle chaomh chairdeil chum cleachdadh na diadhaichd, aith-ghearr agus soilleir iomchuidh dha thuigse anmhann maoran thaobh na cuis agus a ghne. - Shepherd, Thomas, fl. 1788?
ESTC
Keywords: Christian life; Conduct of life
Downloads: 136
[texts]Sailm Dhaibhidh maille ri laoidhean o'n Scrioptur Naomha chum bhi air an seinn ann an aora' Dhia. (Volume 1798) - Smith, John, 1747-1807
Smith's Psalter, a revision of Macfarlane's revision of the Synod of Argyll version
Downloads: 59
[texts]Leabhraiche an t-Seann Tiomnaidh, air an tarruing o'n cheud chanain chum Gaelic Albannaich. Ann an ceithir earrannaibh. (Volume 1783) - Society in Scotland for Propagating Christian Knowledge
Volumes 1 and 2 published in 1787, volume 3 in 1801, and volume 4 in 1786
Downloads: 39
[texts]Da Oisein Mhic Fhinn : air an cur amach airson maith coitcheannta muinntir na Gaeltachd - Macpherson, James, 1736-1796
Attributed to James Macpherson
Downloads: 168
[texts]Dleabhar cheist, co-cheangailte r'a chle ... (Volume 1816) - Brown, John, 1722-1787
Translation of: Two short catechisms mutually connected
Downloads: 71
[texts]Sailm Dhaibhidh, maille ri Laoidhean o'n Scrioptur Naomha : chum bhi air an seinn ann an aora'Dhia (Volume 1812) - Smith, John, 1747-1807
Page 199 is misnumbered '190' ; p. 265 is misnumbered '165'
Keywords: Bible
Downloads: 195
[texts]Leabhar Iob, air a thionndadh o'n cheud chanain chum Gaelic Albannaich.
"This portion of the Old Testament was struck off separately while the rest of the books of the Old Testament were being set in press" (Maclean: 'Typographia Scoto-Gadelica', p. 159)
Downloads: 209
[texts]Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh : air an tarruing o'n cheud chanain chum Gaelic Albannaich (Volume 1899) - National Bible Society of Scotland
Version of John Smith, John Stuart and James Stuart, revised
Downloads: 51
[texts]Orain nuadh Ghaidhealach, - Cameron, Margaret, fl. 1760
Marairead Cham'ron = Margaret Cameron
Keywords: Scottish Gaelic poetry
Downloads: 238
[texts]Orain nuadh Ghaidhleach, (Volume 1785) - Campbell, Angus, 18th cent
ESTC
Downloads: 112
[texts]Am feillire
CAM
Downloads: 191
[texts]Orain ghaidhealach. Le Donchadh Mac-an-t-saoir - MacIntyre, Duncan Ban, 1724-1812
With a half-title
Downloads: 165
[texts]Am feillire
CAM
Downloads: 400
[texts]Leabhraichean an t-Seann Tiomnaidh : air an tarruing o'n cheud chanain chum Gaelic Albannaich : agus air an cur a mach le h-ughdarras Ard-sheanaidh Eaglais na h-Alba (Volume 1898) - National Bible Society of Scotland
With New Testament and Psalms of David, each has a separate t.p
Downloads: 140
[texts]Am feillire
CAM
Downloads: 354
[texts]Laoidhean agus dn - Maclean, Duncan, 1795-1871
In covers, front cover printed
Downloads: 130
[texts]Laoidhean agus dn - Maclean, Duncan, 1795-1871
In covers, front cover printed
Downloads: 198
[texts]Laoidhean agus dn - Maclean, Duncan, 1795-1871
BC
Downloads: 189
[texts]Laoidhean agus dn - Maclean, Duncan, 1795-1871
In covers, front cover printed
Downloads: 130
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)